Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội

 

Thang

 Ông Đỗ Đức Thắng – Trưởng ban kiểm soát

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Bà Trần Thị Chung – Thành viên

Ban kiểm soát

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Mạnh Khôi – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD CĐ