Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội

 

Ông Đoàn Ngọc Ly - Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kinh tế

   

 Ông Phạm Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị

 Ông Nguyễn Hữu Thiện - Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: 

 

 Ông Nguyễn Văn Quyến - Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Công nghiệp

 

 

Ông Đỗ Đức Thắng Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế