Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội

 

Ông Đoàn Ngọc Ly - Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kinh tế

   Duong PTGD

 Ông Hà Mạnh Dương - Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ địa chất - Kỹ sư xây dựng

 Ngu SD11 

Ông Trần Văn Ngư - Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bà Đinh Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế