Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố Bộ Báo cáo tài chính năm 2016 theo các Bản báo cáo đính kèm dưới đây:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

2. Báo cáo kiểm toán độc lập

3. Bảng cân đối kế toán

4. Thuyết minh BCTC 1

5. Thuyết minh BCTC 2