Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.thông tin chi tiết