Nghị quyết, biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025thông tin chi tiết