Biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát, phân công nhiệm v ban kiểm soát công ty.thông tin chi tiết