CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 48/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010   NGHỊ ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Tiêu chuẩn 4453 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu