Thông tin chi tiết tải tại đây.
Biên bản chi tiết. Và  Nghị Quyết đại hội chi tiêt.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Download file chi tiết.
Vui lòng xem báo cáo tài chính 2019 tại đây.