Công trình thủy điện Huội Quảng đang đi vào giai đoạn gấp rút :