Công bố thông tin trên cổng điện thông tin điện tử của ủy ban CKNN, Sở GDCK Hà Nội. Download file chi tiết.
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông. Download file chi tiết.  Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông. Download file chi tiết.
Thông báo điều chỉnh nội dung thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Download file chi tiết.
Nghị quyết đại hội cổ đông 2018: xem chi tiết Biên bản đại hội cổ đông 2018: xem chi tiết
Xem chi tiết thông báo.