Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố Báo cáo tài chính năm 2015 theo đường link file đính kèm dưới đây:

http://songdahanoi.vn/images/bao_cao%20tai_chinh_nam_2015_ca_nam.pdf

Trân trọng!