Ngày 04 tháng 05 năm 2016, Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty như sau:

1. Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty;

2. Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

Trân trọng thông báo!