Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo file đính kèm dưới đây:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017