Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố Báo cáo thường niên năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty theo các file đính kèm dưới đây:

1. Báo cáo thường niên năm 2016 (tr1 - tr10)

2. Báo cáo thường niên năm 2016 (tr11 - tr20)