Công ty CP Sông Đà Hà Nội công bố báo cáo tài chính 2017.