Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông. Download file chi tiết.  Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông. Download file chi tiết.