Công bố thông tin trên cổng điện thông tin điện tử của ủy ban CKNN, Sở GDCK Hà Nội. Download file chi tiết.