THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2019). Download file chi tiết.