Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đã công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 01/BC-HĐQT gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chi tiết theo file đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014