Thông báo điều chỉnh nội dung thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Download file chi tiết.
Nghị quyết đại hội cổ đông 2018: xem chi tiết Biên bản đại hội cổ đông 2018: xem chi tiết
Xem chi tiết thông báo.