Ngày 04 tháng 05 năm 2016, Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty như sau: 1. Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty; 2. Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty. Trân trọng thông báo!
Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố Báo cáo thường niên năm 2015 theo đường link file đính kèmdưới  đây: http://songdahanoi.vn/images/Bao%20cao%20thuong%20nien%20nam%202015.pdf Trân trọng thông báo!
Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố Báo cáo tài chính năm 2015 theo đường link file đính kèm dưới đây: http://songdahanoi.vn/images/bao_cao%20tai_chinh_nam_2015_ca_nam.pdf Trân trọng!
Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội thông báo các Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Thôi giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán đối với ông Đỗ Giáp Tý và  giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán cho ông Nguyễn Đức Tiềm. Nội dung chi tiết các quyết định vui lòng tham khảo tại đây. Trân trọng thông báo!
Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội thông báo quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Bùi Ngô Phúc. Chi tiết quyết định vui lòng tham khảo tại đây