Ngày 25/6/2016 tại Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội có sự tham gia của 08 cổ đông đại diện cho 3.981.100 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,53% vốn điều lệ Công ty. Chủ tọa đại hội là ông Đoàn Ngọc Ly - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, thư ký đại hội là ông Đỗ Giáp Tý - Thư ký HĐQT Công ty. Đại hội đã nghe trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, kết luận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Theo đó, tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt 158,122 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch; doanh thu 131,110 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 323 triệu đồng, đạt 21% kế hoạch. Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016;  Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động Công ty theo luật doanh nghiệp 2014; Thông qua chủ trương góp bổ sung vốn điều lệ và giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật; Thông qua việc dừng thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai và giao cho HĐQT tìm đối tác chuyển nhượng dự án và trích lập dự phòng chi phí đã đầu tư; Thông qua định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới. Nhân sự mới HĐQT gồm các ông Hà Mạnh Dương và ông Nguyễn Ngọc Tùng. Các nhân sự được giới thiệu bổ sung là thành viên Ban kiểm soát bao gồm ông Đỗ Đức Thắng và ông Phạm Mạnh Khôi, trong đó ông Đỗ Đức Thắng được giới thiệu bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty. Đại hội cũng thông qua kế hoạch năm 2016 với giá trị sản xuất kinh doanh là 284,886 tỷ đồng; doanh thu 286,857 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 7,0 triệu đồng/ người/tháng; kế hoạch đầu tư 34 tỷ đồng. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao tất cả các nội dung quan trọng, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông - Đà Hà Nội năm 2016 đã thành công tốt đẹp. 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;  2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; 3. Biên bản họp Ban kiểm soát; 4. Đơn xin không tham gia TVHĐQT và Đơn xin từ nhiệm Trưởng BKS.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tài liệu tham khảo kèm theo: 1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông; 2. Quy chế Đại hội đồng cổ đông; 3. Báo cáo hoạt động và thẩm định 2015 của BKS; 4. Báo cáo của HĐQT và BĐH.
Ngày 05 tháng 05 năm 2016, Tổng Công ty Sông Đà đã công bố văn bản số 784/TCT-TCKT về việc báo cáo thay đổi sở hữu tại Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội. Chi tiết báo cáo theo flie pdf đính kèm dưới đây: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Trân trọng thông báo!
Ngày 04 tháng 05 năm 2016, Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty như sau: 1. Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty; 2. Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty. Trân trọng thông báo!
Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố Báo cáo thường niên năm 2015 theo đường link file đính kèmdưới  đây: http://songdahanoi.vn/images/Bao%20cao%20thuong%20nien%20nam%202015.pdf Trân trọng thông báo!