Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Thông tin chi tiết.
THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2019). Download file chi tiết.
Công bố thông tin trên cổng điện thông tin điện tử của ủy ban CKNN, Sở GDCK Hà Nội. Download file chi tiết.
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông. Download file chi tiết.  Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông. Download file chi tiết.