Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố Báo cáo thường niên năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty theo các file đính kèm dưới đây: 1. Báo cáo thường niên năm 2016 (tr1 - tr10) 2. Báo cáo thường niên năm 2016 (tr11 - tr20)
Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo file đính kèm dưới đây: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố Bộ Báo cáo tài chính năm 2016 theo các Bản báo cáo đính kèm dưới đây: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc 2. Báo cáo kiểm toán độc lập 3. Bảng cân đối kế toán 4. Thuyết minh BCTC 1 5. Thuyết minh BCTC 2
Quyết định số 02/SĐHN - HĐQT
Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội năm 2016