Ngày 17 tháng 06 năm 2015, tại Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội - Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp như sau: 1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; 3. Biên bản họp Hội đồng quản trị;  4. Biên bản họp Ban kiểm soát ;
1. Thông báo mời họp  2. File đính kèm 1 3. File đính kèm 2  
file: Báo cáo thường niên năm 2014 
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 2. Báo cáo kiểm toán độc lập; 3. Bảng cân đối kế toán; 4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; 5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.  
Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đã công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 01/BC-HĐQT gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chi tiết theo file đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014