Công ty cổ phần Sông Đà – Hà Nội là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà được thành lập để thực hiện nhiệm vụ ban đầu là: Triển khai đầu tư Dự án “Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT”.