Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020. thông tin chi tiết
Biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ ban kiểm soát công ty.thông tin chi tiết
Nghị quyết, biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. thông tin chi tiết
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. thông tin chi tiết