- Thủy điện Lai Châu
- Thủy điện Huội Quảng
- Thủy điện Nậm Chiến