- Quốc Lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai
- Khu đô thị Chương Mỹ
- Thủy điện Nậm Trai 4