Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2020. thông tin chi tiết