Công trình thủy điện Huội Quảng đang đi vào giai đoạn gấp rút :


http://www.youtube.com/watch?v=jQz7EWbJrDg