Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội. V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.Thông tin chi tiết.