Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.thông tin chi tiết