Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội

 

 Ông Nguyễn Đức Tiềm – Trưởng ban kiểm soát

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Ông Nguyễn Gia Hản – Thành viên

Ban kiểm soát

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Mạnh Khôi – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD CĐ