Thông tin chi tiết tải tại đây.
Biên bản chi tiết. Và  Nghị Quyết đại hội chi tiêt.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Download file chi tiết.
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn.thông tin chi tiết
Báo cáo kêt quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.thông tin chi tiết