Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. thông tin chi tiết
Vui lòng xem báo cáo tài chính 2019 tại đây.
Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội xem chi tiết tại đây
Báo cáo thường niên 2019 của công ty CP Sông Đà Hà Nội. Bấm vào đây để
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2020Chi tiết tại đây