Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020. thông tin chi tiết
Biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ ban kiểm soát công ty.thông tin chi tiết