Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

Thông báo số 10